Δελτία Τύπου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ (Αριθμός Διακήρυξης  12/2016)

By 2 Ιουνίου 20167 Ιουλίου, 2022No Comments
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ TEBA ΠΔΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ (Αριθμός Διακήρυξης  12/2016)

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ (Αριθμός Διακήρυξης  12/2016)

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017

Αριθμός Διακήρυξης  12/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ του έτους 2016 και προετοιμασία δράσεων του έτους 2017.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 73.800, ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην  αρίθ. 12/2016 Διακήρυξη η οποία διατίθεται από τη Δνση Οικονομικού.

Η  εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 €.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  120 ημερολογιακές ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές αντιπροσφορές.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;
Χρειάζεστε βοήθεια;