Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ατομικές αλλά και ομαδικές συνεδρίες με σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη επί νομικών, αστικών ή διοικητικών θεμάτων